ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων.

Η χρήση αυτού του ιστοχώρου δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων.

Ορισμοί:

Όπου "ιστοσελίδα", νοείται η παρούσα ιστοσελίδα (portal).
Όπου "στοιχεία" νοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, π.χ κάθε πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, πίνακας, διάγραμμα.
Όπου "χρήστης" νοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.
Όπου "χρήση" νοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης των στοιχείων της ιστοσελίδας.
Όπου "δικαιούχος" νοείται η επιχείρηση "Α.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε.", δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της. Στις περιπτώσεις περιορισμού της ευθύνης (βλ. υπό 3) όπου climasolution.gr νοείται και κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή.

1. Γενικά

Το www.climasolution.gr λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και ως διαδικτυακός τόπος (website) που παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των καταχωρημένων επαγγελματιών-επιχειρήσεων και των χρηστών.
Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση.
Όλοι οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου climasolution.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη - χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.
Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλοι οι χρήστες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου.

2. Περιορισμοί Χρήσης

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένων, λογισμικού, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών παραστάσεων, μουσικής και ήχου, τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται ο χρήστης να αντιγράφει, να τροποποιεί, να δημοσιεύει, να διαβιβάζει, να επιδεικνύει, να συμμετέχει στη μεταφορά ή την πώληση, ή να εκμεταλλεύεται από οποιαδήποτε άποψη, το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει.
Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα με την αντιγραφή του ανωτέρω υλικού στoν προσωπικό του υπολογιστή.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου climasolution.gr ή /και κατάχρησης των υπηρεσιών του, ο χρήστης θα ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία του δικαιούχου.

3. Περιορισμός Ευθύνης

--Συμφωνείται ρητώς ότι ο χρήστης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη.Το climasolution.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει τη μορφή ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας, καθώς και το περιεχόμενό της και τις ώρες διαθεσιμότητάς της. Συνεπώς, το climasolution.gr δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής.Το climasolution.gr καταβάλλει προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες παρ όλα αυτά αποδέχονται ότι το climasolution.gr δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, με ή και χωρίς προειδοποίηση, τη λειτουργία της ιστοσελίδας, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου το climasolution.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προερχομένη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλεια του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το climasolution.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη λειτουργία του συνόλου ή τμημάτων του διαδικτυακού τόπου climasolution.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αν και το climasolution.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον προσωπικό υπολογιστή του.


--Η ιστοσελίδα παρέχεται στην υπάρχουσα μορφή ("ως έχει"), χωρίς να επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή άλλη επέμβαση σε αυτήν από τον χρήστη. Στο χρήστη, εξάλλου, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών, υπηρεσιών ή εμπορευμάτων που προβάλλονται μέσω αυτής. To climasolution.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής, που τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης από οποιαδήποτε συναλλαγή του με προβαλλόμενο στην ιστοσελίδα επαγγελματία / επιχείρηση. Τo climasolution.gr δεν έχει καμία υποχρέωση προηγούμενου ελέγχου της αλήθειας, της ακρίβειας, της πιστότητας, της πληρότητας και της καταλληλότητας των καταχωρισμένων στην ιστοσελίδα του στοιχείων και πληροφοριών και ουδόλως ευθύνεται σε περίπτωση λαθών, ανακριβειών, ελλείψεων ή/και ατελειών τους. Αν τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες συνιστούν εξαιτίας του περιεχομένου, της διατύπωσης, της μορφής, των παραστάσεών τους ή των γραφικών τους απαγορευμένη διαφήμιση με την έννοια της παραπλανητικής ή της αθέμιτης ή της ανεπίτρεπτης συγκριτικής διαφήμισης, τo climasolution.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης έναντι των, μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας του, ερχόμενων σε επαφή και συναλλασσόμενων με τους καταχωριζομένους, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρήστη λαμβάνει γνώση των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών. Το climasolution.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους καταχωρημένους επαγγελματίες-επιχειρήσεις. Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις εμπορικές υπηρεσίες που προβάλλονται στο climasolution.gr από το χρήστη πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο επαγγελματία - επιχείρηση.


--Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του climasolution.gr, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι αυτούς, το climasolution.gr ουδεμία ευθύνη φέρει.


--Η ιστοσελίδα παρουσιάζει προϊόντα χρησιμοποιώντας κείμενα και φωτογραφίες που παρέχονται από τρίτους. Οι φωτογραφίες των προϊόντων στο climasolution.gr αλλά και στις συσκευασίες τους, είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν, καθώς οι κατασκευαστές των προϊόντων μπορούν να μεταβάλλουν /τροποποιήσουν /βελτιώνουν τα προϊόντα τους χωρίς προειδοποίηση. Η Α.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε.. και το climasolution.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ανακολουθία μεταξύ προϊόντων και παρεχόμενων φωτογραφιών, στο σύνολό τους.


4. Εμπορικά Σήματα

Η εμπορική φίρμα www.climasolution.gr, το εμπορικό σήμα και το λογότυπο, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία που ανήκουν στην Α.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε.. και τον διαδικτυακό τόπο climasolution.gr, συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Α.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο climasolution.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

5. Διαφημίσεις

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.
Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων.
Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη.
Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

6. Links

Το climasolution.gr προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρέχει ασφάλεια στη χρήση του καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το climasolution.gr, δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
Για το λόγο αυτό, το climasolution.gr ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου.
Το climasolution.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.
Το climasolution.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, ενώ για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και σελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη (αστική και ποινική) για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7. Τροποποίηση Όρων

Το climasolution.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών ή να επιβάλει νέους όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσθήκης συνδρομής για τη χρήση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, η οποία μπορεί να λάβει χώρα με οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένων και της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όλοι οι χρήστες σε κάθε επίσκεψή τους στο διαδικτυακό τόπο climasolution.gr οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά από τέτοια ειδοποίηση θα θεωρηθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

8. Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

Η μεταφορά των προϊόντων της Climasolution από και προς το τεχνικό τμήμα για επισκευή γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι εντός εγγύησης και πρέπει να επιστραφεί προς την Climasolution για έλεγχο ή επισκευή, ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του προς την εταιρεία. Εάν μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου διαπιστωθεί ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η Climasolution θα επιστρέψει το τίμημα των μεταφορικών στον πελάτη εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η επιλογή του τρόπου επιστροφής του προϊόντος προς την Climasolution γίνεται αποκλειστικά από την εταιρία. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει δικό του τρόπου μεταφοράς και αποστολής του προϊόντος προς την εταιρεία, η Climasolution δεν έχει υποχρέωση να καλύψει το τίμημα αυτό.
Για την μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Climasolution δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές του προϊόντος.
Σε περίπτωση που μετά από τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση , για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την ολοκλήρωση της επισκευής παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται, τα έξοδα επισκευής επιβαρύνουν τον χρήστη.

9. Ακύρωση Παραγγελίας / Επιστροφές

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή (είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά) μόνο εάν δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής).
Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
Επιστροφές
Γενικά, επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές υπό όρους (δείτε: Επιστροφές) και πάντα εντός 15 ημερών.
Για περιπτώσεις επιστροφών προϊόντων εντός λεκανοπεδίου Αττικής, η Climasolution σας συνιστά και προτείνει, όπως οι επιστροφές να γίνονται στο χώρο μας, ώστε να μην επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής.

Ειδικότερα:

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Climasolution
Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της Climasolution μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους διαφορετικού από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την Climasolution. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την Climasolution, τότε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Climasolution θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Climasolution, είτε μέσω courier, και όχι σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η Climasolution με το εμπορικό σήμα «Climasolution» πανελλαδικά. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Climasolution, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της Climasolution. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, με χρέωση της Climasolution.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, η επιστροφή αυτού του θα γίνεται με χρέωση της Climasolution.
Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη σε οποιοδήποτε κατάστημα διατηρεί η Climasolution.


10. Διάφορα


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του climasolution.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.
Οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων που αντίκειται στους νόμους του κράτους, παύει αυτομάτως να εφαρμόζεται, χωρίς να υπονομεύεται με κανένα τρόπο η εγκυρότητα των άλλων όρων.
Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη γενική συμφωνία μεταξύ του climasolution.gr και των χρηστών των σελίδων και των υπηρεσιών του, διαλύουν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των μερών και δεσμεύουν μόνο τους. Καμία αλλαγή στους παρόντες όρους δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός εάν έχει συνταχθεί εγγράφως και ενσωματωθεί στο παρόν.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας climasolution.gr, όλοι οι χρήστες οφείλουν να αποζημιώσουν την Α.ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΗΛΙΑΔΗΣ Ο.Ε. για τυχόν επακόλουθες ζημιές.