Ωφελούμενοι και Λήψη Δανείου

Παρουσίαση του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

 

Δικαίωμα συμμέτοχης στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

Α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του πίνακα

Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής όπως παρουσιάζεται στις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων. Η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης δεν εμπίπτει στον περιορισμό του προηγούμενο εδαφίου.

Ειδικά για την περίπτωση πρόσφατης απόκτησης δικαιώματος πλήρους κυριότητας ή/και επικαρπίας επί του ακινήτου, ο αποκτών το εν λόγω δικαίωμα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ειδικών περιπτώσεων των αιτήσεων.

Κατηγορία

 Ατομικό
«Εισόδημα»

 Οικογενειακό
«Εισόδημα»

 Βασικό Ποσοστό
Επιχορήγησης

 Αύξηση Επιχορήγησης ανά

 

Μέγιστο Ποσοστό
Επιχορήγησης

1

 Έως 10.000

 Έως 20.000

       60%

5%

 

            70%

2

      >10.000
έως 15.000

      >20.000
έως 25.000

       50%

             5%

 

            70%

3

      >15.000
έως 20.000

      >25.000
έως 30.000

       40%

             5%

 

             70%

4

      >20.000
έως 25.000

      >30.000
έως 35.000

       35%

             5%

 

             70%

5

      >25.000
έως 30.000

      >35.000
έως 40.000

       30%

             5%

 

              50%

6

      >30.000
έως 35.000

      >40.000
έως 45.000

       25%

             5%

 

               50%

7

      >35.000
έως 40.000

      >45.000
έως 50.000

       0%

             0%

 

                0%

Τα ανώτερα φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι του προγράμματος. Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δάνειου με επιδότηση επιτοκίου στη βάση σχετικού αιτήματος του ωφελούμενου.

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου. Σημειώνεται ότι και για αυτήν την 7η εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης».

Στην περίπτωση για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού 1407/2013 της επιτροπής της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό καθώς και προσκόμιση αντιστοίχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών.

Επιπλέον ο ωφελούμενος δεν δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων, και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000 € στο σύνολο των αιτήσεων του (περίπτωση πολυκατοικίας). Η ανώτερο υποχρέωση προσκόμισης δηλώσεων συμμόρφωσής με τον κανονισμό υφίσταται και στην περίπτωση βραχύχρονων μισθώσεων.

Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μια μόνο αίτηση.

Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα  περισσότερων της μια αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανώτερο πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μιας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.

Σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή για μια κατοικία στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων, της προηγουμένης περιόδου 2007-2013 και το έργο είναι ολοκληρωμένο δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για την εν λόγω κατοικία στο παρόν πρόγραμμα.

Λήψη δανείου

Ο Ωφελούμενος μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και τη λήψη του εξαψήφιου ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για λήψη δανείου», παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο.

Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του για λήψη δανείου,  έχει τη δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα δανείου επιλέγοντας διαφορετικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (τράπεζα) ποσό μικρότερο από το ποσό που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Τέλος, ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση «προς υπαγωγή».